روز ملی سنگاپور ساوش مگ
روز ملی سنگاپور

روز ملی سنگاپور یک تعطیلات عمومی است که در 9 آگوست هر سال در سنگاپور…

سنگاپور، کشور 64 جزیره

سنگاپور که به بهترین وجه به عنوان دنیای کوچک آسیای مدرن توصیف میشود، دیگ ذوب…