روز جهانی پشه ساوش مگ
روز جهانی پشه

روز جهانی پشه در 20 آگوست است. بیش از آفات مزاحم تابستانی، پشه ها همچنین…