روز متخصصان ایمنی خدمه پرواز
روز متخصصان ایمنی خدمه پرواز

روز متخصصان ایمنی خدمه پرواز هرساله در 19 ژوئیه برگزار میشود. این روز برای قدردانی…