روز ملی سنگاپور ساوش مگ
روز ملی سنگاپور

روز ملی سنگاپور یک تعطیلات عمومی است که در 9 آگوست هر سال در سنگاپور…