روز استقلال هند ساوش مگ
روز استقلال هند

ممکن است فیلم «گاندی» را دیده باشید، اما ممکن است داستان واقعی آن را ندانید. روز…