بایدها و نبایدهای دبی – ( پیش از سفر بدانید )

قبل از سفر به دبی، شهری مدرن، رکورد دار برج ها و آسمان خراش ها…