جمعه سیاه
جمعه سیاه(بلک فرایدی)

اولین استفاده ثبت شده از اصطلاح "جمعه سیاه" نه برای خریدهای پس از تعطیلات شکرگزاری،…