مالدیو ساوش مگ
مالدیو، بهشت گرمسیری

با سواحل سفید، زندگی دریایی و آب و هوای استوایی، بر کسی پوشیده نیست که…