فرانکفورت ساوش مگ
فرانکفورت، از کلبه اولیه تا آسمان خراش

فرانکفورت یکی از مهم ترین مکان ها در دنیای مالی اروپاست؛ زیرا دفتر مرکزی بانک…