سوئیس ساوش مگ
سوئیس، سرزمین کلیشه ها

ترکیبی از زبان ها، فرهنگ ها و سنت ها، سوئیس مکان مناسبی برای بازدید مسافراتی…