روز صنعتی شدن آفریقا
روز صنعتی شدن آفریقا

روز صنعتی شدن آفریقا هر ساله در 20 نوامبر به عنوان بخشی از هفته صنعتی…