روز جمهوری ترکیه
روز جمهوری ترکیه

روز جمهوری ترکیه یک تعطیلات سالانه است که در 29 اکتبر برگزار می شود. امسال…