سنت پترزبورگ، خانه میراث تزار

درحالی که سنت پترزبورگ امروز دومین شهر مهم و پرجمعیت روسیه است، زمانی مرکز قدرت…