روز امارات متحده عربی
روز امارات متحده عربی

در 2 دسامبر ما برای جشن گرفتن روز ملی امارات متحده عربی آماده می شویم! امسال،…