ازمیر، مروارید دریای اژه

ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه (پس از استانبول و آنکار) و دومین بندر بزرگ ترکیه…